ROZDZIAŁ I

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem https://kirov.pl  jest Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Źródlanej 16 w Warszawie, NIP 5213169458, REGON 017410644, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059361.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych tj. e-book i płyta DVD oraz świadczy na rzecz Kupującego usługi szkoleniowe zgodnie z II Rozdziałem Regulaminu Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie Kupującego z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT. (cena przy DVD Biologia motywacji jest ceną brutto).
 6. Zamawiając Treści cyfrowe lub/i usługę szkoleniową Kupujący potwierdza, że zapoznał się z opisem, oraz Regulaminem Sklepu, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

2. Definicje użyte w regulaminie

 • Regulamin – niniejszy zbiór przepisów.
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://kirov.pl/shop/.
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 • Sprzedawca – Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o., nazwy stosowane zamiennie.
 • Treść cyfrowa – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej: plik elektroniczny e-book,
  płyta DVD.
 • Usługa szkoleniowa/szkolenie/a otwarte – szkolenie/a świadczone przez Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o.
 • Uczestnik szkolenia – osoba, którą Kupujący zgłosił do udziału w szkoleniu organizowanym przez Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o zawarciu umowy z Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o. o przeprowadzenie szkolenia lub zakupu treści cyfrowych e-book lub płyta DVD, składane na formularzu zamówienia
 • Formularz zamówienia – formularz udostępniony na stronie www.kirov.pl, który Kupujący wypełnia elektronicznie w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/ów w szkoleniu lub zakupu treści cyfrowych
 • Potwierdzenie zamówienia – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczną przez Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o., do Kupującego w odpowiedzi na otrzymane zamówienie.
 • Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczną przez Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o., do Uczestnika szkolenia w odpowiedzi na otrzymaną zapłatę za udział w szkoleniu.
 • Świadectwo ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o., który otrzymuje Uczestnik szkolenia po zakończeniu szkolenia.
 • Trener – osoba prowadząca szkolenie.

3. Zawarcie umowy

 1. Dokonanie zakupu Treści cyfrowej lub usługi szkoleniowej nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie dostępnego formularza zamówienia danymi, które są niezbędne do jego realizacji.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia o którym jest mowa w pkt 1 jest zapoznanie się z udostępnionymi: „Regulaminem Sklepu” i „Polityką prywatności” oraz ich akceptacja.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego poprzez podanie danych i wysłanie formularza zamówienia.

4. Płatność

 1. Kupujący dokonuje płatności w jeden z wybranych przez siebie sposobów dostępnych w formularzu zamówień:
 • elektronicznie za pośrednictwem systemu płatności TPay.com,
 • tradycyjnym przelewem bankowym,
 • płatność przy odbiorze – opcja dostępna tylko i wyłącznie w przypadku zakupu Treści cyfrowej na płycie DVD.
 1. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu TPAY, płatność odbywa się w sposób określony w Regulaminie serwisu Tpay. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja w/w Regulaminu. Płatności elektroniczne obsługiwane za pośrednictwem systemu płatności TPay, należą do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał tradycyjny przelew bankowy, zapłata następuje na podstawie faktury proforma przekazanej Kupującemu drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 • W przypadku zakupu usługi szkoleniowej, Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty za usługę szkoleniową w terminie 7 dni od dnia otrzymania elektronicznego potwierdzenia złożonego zamówienia. Wyjątkiem są przypadki indywidualnie negocjowane. Nawet jeżeli przed rozpoczęciem szkolenia Kupujący nie zdążył zapłacić, a Uczestnik nie pojawił się na szkoleniu nadal pozostaje obowiązek zapłaty.
 1. W przypadku wyboru opcji Płatności przy odbiorze, Kupujący dokonuje zapłaty przy odbiorze przesyłki kurierowi lub listonoszowi. Sposób dostawy wybiera Kupujący podczas składania zamówienia z pośród dostępnych opcji. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianej Treści cyfrowej i ponosi je Kupujący.
 2. Jeżeli Kupujący zaznaczy na formularzu zamówienia prośbę o wystawienie faktury VAT, zostanie ona wystawiona i wysłana na adres e-mail podany przez Kupującego na formularzu zamówienia.

5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści cyfrowych – e-book następuje po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności wówczas pojawia się link do pobrania zakupionego e-booka. Po pobraniu e-booka, Kupujący nie może odstąpić od umowy.
 2. W przypadku Treści cyfrowych zapisanych na DVD, realizacja zamówienia odbywa się po zarejestrowaniu płatności, a przypadku wyboru płatności przy odbiorze po złożeniu zamówienia. Koszt i termin dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Sprzedawca dokonuje wysyłki na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówień w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Realizacja usług szkoleniowych oraz zasady udziału w szkoleniach otwartych zostały szczegółowo opisane w rozdziale II niniejszego Regulaminu. Szkolenia otwarte realizowane są jedynie wówczas, gdy zbierze się minimalna grupa osób. Decyzja czy grupa szkoleniowa do danego rodzaju szkoleń jest wystarczająco duża należy do Sprzedawcy. 

6. Materiały szkoleniowe i Treści cyfrowe

 1. Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych oraz Treści cyfrowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1191, z późn. zm.) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej, i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Sprzedawcę oraz zakupione Treści cyfrowe można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Sprzedawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia oraz zakupionych Treści cyfrowych.
 3. Wykorzystanie do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny zakupionych Treści cyfrowych oraz materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 9 pkt 1 lub jeśli stwierdzi wadę zakupionej treści cyfrowej.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać ją na adres Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, dane szkolenia/treści cyfrowej, którego dotyczy reklamacja oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura oraz poinformuje Kupującego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu adres.

8. Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej w formularzu zamówień.
 2. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej w formularzu zamówień.

ROZDZIAŁ II

9. Realizacja i przebieg szkolenia

 1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie kirov.pl.
 2. Szkolenia mogą być prowadzone: stacjonarnie pod wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia adresem, on-line na Platformie Zoom lub hybrydowo.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia, harmonogramu, Trenera.
 4. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 5. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.
 7. Sprzedawcy dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.
 8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia poświadczające udział w szkoleniu.

10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Kupujący dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail info@kirov.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

a) gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą                        kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

b) gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 30 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.

c) gdy Sprzedawca nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacj a Uczestnik nie będzie uczestniczył w szkoleniu, Sprzedawcy przysługuje prawo  do zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.

3. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Kupującego. W takiej sytuacji Kupujący ma obowiązek powiadomić o tym Sprzedawcę najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem szkolenia i dokonać nowego zgłoszenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

3.1 Wyjątek stanowi zmiana Uczestnika w module II usługi szkoleniowej, wówczas Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Jeżeli specyfika szkolenia wymaga poniesienia kosztów przez Sprzedawcę związanych z konkretnym Uczestnikiem przed realizacją szkolenia zmiana Uczestnika powinna być dokona w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia i jest nieodpłatna pod warunkiem, że ww. koszty nie zostały jeszcze poniesione. Jeżeli ww. koszty zostały już poniesione zmiana Uczestnika jest odpłatna.

5. Dopuszczalna jest nieodpłatna zmiana terminu uczestnictwa Uczestnika w szkoleniu otwartym na kolejny termin realizacji danego szkolenia, pod warunkiem że Uczestnik poinformuje Sprzedawcę najpóźniej 3 dni robocze przez rozpoczęciem szkolenia – czyli jeśli szkolenie jest w poniedziałek to najpóźniej można się przepisać na kolejny termin we wtorek poprzedniego tygodnia. Jeśli zmiany dokona się później, Sprzedawcy przysługuje prawo do zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.

11. Odwołanie szkolenia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 7 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności, gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji szkolenia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.
 3. W przypadku odwołania szkolenia, Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odwołania szkolenia lub za zgodą Zamawiającego przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Sprzedawcę.

12. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.
 2. Sprzedawca informuje Uczestników, że szkolenia nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby rozważające uczestnictwo w szkoleniach, będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Kirov Strategic Negotiators Sp. z o. o..

13. Prawa stron

 1. Uczestnik lub Kupujący ma prawo oczekiwać, że: zostaną spełnione założone cele szkolenia, zostaną zapewnione adekwatne do prowadzenia szkolenia warunki pracy, prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz wszystkich uczestników szkolenia, w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Sprzedawcy, zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.
 2. Sprzedawca ma prawo oczekiwać, że: uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia, uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach, uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad, uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność, wypełni rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia, zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

ROZDZIAŁ III

14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.kirov.pl, tj. od dnia 1 marca 2021 r.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Sprzedawcą a Kupującym, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Sprzedawcy.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]