Potrzebujesz

indywidualnego wsparcia?

 • Masz wrażenie, że utknąłeś w miejscu i nie wiesz,
  w którą stronę dalej?
 • Chcesz lepiej zrozumieć „kim jestem” oraz „kim są” ludzie w moim otoczeniu, tak aby czerpać większą satysfakcję z relacji i/lub efektywność w pracy z innymi?
 • Chcesz poznać swoje predyspozycje do zarządzania zespołami, projektami lub wzmocnić siebie w roli menadżera?
 • Zaczynasz nowy etap w życiu i chcesz zaprojektować go w zgodzie z sobą?

W tych i innych pytaniach będziemy Cię wspierać, abyś znalazł odpowiedź! Wspieranie ludzi, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem jest naszą pasją. Prowadzimy sesje indywidualne, które mogą przyjmować postać mentoringu, doradztwa lub coachingu – od pojedynczej sesji samopoznania do pełnego procesu rozwojowego, w oparciu o cel Klienta.

W pracy z klientem często wykorzystujemy jedno lub więcej narzędzi, wspierających osiągnięcie określonego celu. Pracujemy między innymi w oparciu o: TalentQ, Master Personal Analisys, MindSonar, Clifton Strengths, Reiss Motivation Profile®, MBTI, MTQ48, FQ15+, FACET5, FRIS® oraz Value Match®. Narzędzie/a dobieramy w zależności od potrzeb lub oczekiwań klienta.


Cena pojedynczej sesji z zastosowaniem narzędzia VALUE MATCH® lub FACET5: 2.000 zł.
Cena pojedynczej sesji z zastosowaniem pozostałych narzędzi: 1.500 zł netto.
Czas trwania sesji: od 2-3 godzin
Cena dodatkowych sesji lub całego procesu (pakiet kilku sesji) ustalana jest indywidualnie.

Narzędzia w oparciu, które prowadzimy sesje indywidualne

FRIS® Style Myślenia

FRIS® Style Myślenia jest polskim narzędziem, które pozwala na diagnozę stylu myślenia. Styl myślenia wynika z tego, jaki rodzaj informacji, nazywany perspektywami jest dla danej osoby najbardziej istotny i przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją, czemu nada największy priorytet.

Styl Myślenia można traktować jako jeden z istotnych czynników, który ma udział w kształtowaniu osobowości. Nazwa narzędzia jest skrótem
od 4 perspektyw: Fakty-Relacje-Idee-Struktury, które służą do opisów stylów myślenia i stylów działania.

Na sesji rozwojowej wykorzystującej narzędzia FRIS® oprócz swojego stylu myślenia poznasz swój styl działania oraz swoje preferowane miejsce
w procesie zespołowym FRIS®. Poznasz sytuacje, w których masz potencjał do bycia najbardziej skutecznym oraz pułapki, w których możesz wpadać jako właściciel danego stylu myślenia

Reiss Motivation Profile® (RMP®)

Reiss Motivation Profile® (RMP®) to naukowo opracowane podejście do badania motywacji. Jego głównym założeniem jest określenie unikatowego profilu 16 podstawowych motywatorów życiowych, które są względnie stałe w życiu.
W odróżnieniu od innych kwestionariuszy, RMP® nie bada zachowań, ale pokazuje, jak i z jakiego powodu do nich dochodzi.  Badanie umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu potrzeb – czyli pokazuje co motywuje i jak mocno każdego z nas.

Po wypełnieniu kwestionariusza generowany jest profil, gdzie poza czyli wartościami liczbowymi każdej z 16 potrzeb, dodatkowo można odczytać wiele cech charakteru i dowiedzieć się np.: jaki styl zarządzania będzie preferował menedżer, na ile ukierunkowany jest na ludzi, a na ile na procesy, na ile jest odporny na stres, jak jest empatyczny czy też nie, na ile ceni sobie pracę zespołową.

RMP® ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań, ponieważ łączy aspekty życia prywatnego i zawodowego, odrywając człowieka w całej jego złożoności.

TalentQ Assessment System

TalentQ Assessment System to zintegrowane rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie szeregu narzędzi psychometrycznych służących do oceny osobowości, umiejętności oraz potencjału do rozwoju kompetencji. Skuteczna diagnoza preferencji osobowościowych pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących swojej kariery zawodowej, szczególnie tej menadżerskiej. TalentQ Dimensions pozwala zdiagnozować aspekty osobowości najsilniej powiązane ze środowiskiem pracy, pokazując preferencje do określonych zachowań i postaw. Zestawienie uzyskanych wyników
z wymogami konkretnej roli pomaga bardziej świadomie dopasować siebie do stanowiska/pracy zwiększając prawdopodobieństwo swojego sukcesu.

Kwestionariusz Osobowości 15FQ+

Kwestionariusz Osobowości 15FQ+ bazuje na jednym z najbardziej zbadanych i uznanych modeli osobowości, określającym preferencje w zachowaniach na podstawie 16 czynników osobowości Cattell’a oraz na modelu Wielkiej Piątki. Diagnozuje 16 kluczowych czynników osobowościowych funkcjonujących
w trzech obszarach: stylu interpersonalnych, stylu myślenia oraz sposób radzenia sobie ze stresem. 15FQ+ umożliwia określenia mocnych stron
i obszarów do rozwoju w kontekście budowania swojej pozycji zawodowej.

Podczas sesji rozwojowej z wykorzystaniem tego narzędzia możesz się dowiedzieć w jakich obszarach oraz rolach w zespole odnajdziesz się najlepiej, jaki styl przywództwa przyjmiesz najchętniej, w jaki sposób będziesz funkcjonował w roli podwładnego oraz jakie są Twoje preferowane style wywierania wpływu. Na sesji poznasz również swój poziom inteligencji emocjonalnej, szczególnie istotnej dla budowania efektywnego przywództwa lub potencjalne bariery w komunikacji i budowaniu relacji z innymi.

MTQ48 – Mental Toughness Questionare

MTQ48 – Mental Toughness Questionare bada naszą odporność psychiczną. Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności. Zdolność ta determinuje sposób naszej reakcji na sytuacje stresowe, będąc jednocześnie jednym z najważniejszych czynników pozwalających na osiąganie najlepszych wyników. Narzędzie MTQ48 wyodrębnia 4 kluczowe czynniki, odporności psychicznej, składające się na Model 4C: Challenge, Commitment, Control, Confidence (Wyzwanie, Zaangażowanie, Kontrola, Pewność siebie).

Wyzwanie – ta skala mierzy, na ile osoba jest w stanie dostrzec w wyzwaniu szansę, a na ile problemy lub zagrożenie.

Zaangażowanie – ta skala ta pokazuje, na ile dana osoba jest w stanie wytrwać w dążeniu do celu lub realizacji zadania.

Kontrola/poczucie wpływu – ta skala odzwierciedla stopień, w jakim osoba – wedle własnego odczucia – steruje swoim życiem.

Pewność siebie – skala ta odzwierciedla, na ile osoba potrafi przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego, bez spuszczania głowy i utraty opanowania, a nawet umacnia się w przekonaniu, że powinna dalej robić to, co robi.

Siła i odporność psychiczna nie jest stała, dlatego możemy ją rozwijać i wspierać kompetencyjnie i na tym skupia się sesja rozwojowa z wykorzystaniem tego narzędzia.

Kwestionariusz Talentów Gallupa, CliftonStrengthsFinder

Kwestionariusz Talentów Gallupa, CliftonStrengthsFinder jest narzędziem Instytutu Gallupa, który po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji od najmłodszych lat, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej. Silna strona jest definiowana przez Instytut jako bliskie doskonałości wykonanie czynności. Zgodnie
z założeniami Instytutu Gallupa sukces można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron, a nie przez walkę ze słabościami. Nie oznacza to, że mamy ignorować swoje słabości. Nie powinniśmy się jednak na nich koncentrować. Gdy jakaś „słaba strona” stanie na linii rozwoju naszego talentu, warto ją podszkolić, ale tylko w takim stopniu, żeby nie przeszkadzała nam rozwijać się dalej.

Wynik badania pokazuje 5 najsilniejszych spośród 34 Talentów, rozumianych jako wzorce myślenia, odczuwania i zachowania, które przychodzą nam najłatwiej i mogą mieć pożyteczne zastosowanie. Sesja rozwojowa
z wykorzystaniem tego narzędzia koncentruje się na naturalnych strategiach wykorzystywanych w życiu oraz na pułapkach w jakich mogą nas wprowadzić nasze silne strony.

Kwestionariusz Value Match®

Kwestionariusz Value Match® jest oparty o koncepcję SpiralDynamics Graves’a. Pozwala na głębszą analizę ludzkich wartości, przekonań i motywacji, będących podstawą tego jak myślimy, podejmujemy decyzje i działamy. Za pomocą kwestionariusza, określa się, które systemy wartości dana osoba preferuje (akceptuje) lub odrzuca. Nieświadoma walka z aspektami, które odrzucamy, może angażować dużą ilość energii i w efekcie być bardzo męczącą.

Raporty narzędzia pozwalają na wypracowanie optymalnej strategii funkcjonowania zawodowego i życiowego, dzięki zrozumieniu:

 • swojego aktualnego systemu wartości
 • swojego systemu wartości wykorzystywanego pod presją
 • swoich aspiracji
 • swoich potrzeb i oczekiwań wobec społeczeństwa
 • swojego miejsca w procesie zmiany i swojej gotowości do przeprowadzenia zmian w życiu

 

Link artykułu związanego z koncepcją rozwoju świadomości człowieka/organizacji:

– https://blog.kirov.pl/2017/10/16/do-turkusutrzeba-dojrzec-czyli-gdzie-zaczyna-sie-swiadome-przywodztwo/

 

Więcej o narzędziu przeczytasz tu >>> Value Match

Kwestionariusz FACET5

Kwestionariusz FACET5 został opracowany dla potrzeb biznesu.
Raport z badania opiera się na 5 czynnikach osobowości: wola, kontrola, energia, uczuciowość, emocjonalność. Pierwsze cztery są niezależnymi czynnikami osobowości, podczas gdy piąty – emocjonalność – jest uznawany jako czynnik interpretacyjny, który wpływa na to, jak pozostałe aspekty mogą być postrzegane przez otoczenie. Dzięki Facet5 można wygenerować m.in. raport „Searchlight” – dający przegląd sześciu kluczowych kompetencji ważnych na każdym stanowisku menadżerskim (przywództwo, inicjatywa i wysiłek, kompetencje interpersonalne, komunikacja, analiza i podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie). Raport określa, gdzie mogą znajdować się mocne strony danej osoby oraz identyfikuje kluczowe obszary do dyskusji podczas rozmowy rekrutacyjnej lub rozwojowej. Drugi raport „Audition” – bada dopasowanie do pełnienia określonych ról w organizacji o określonej kulturze.